คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาให้ความรู้โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี จำนวน 220 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องบัญชี 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย