คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้  และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่
1.อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จากการได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) สาขาการบัญชี/การเงินในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร  อาการักษ์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  เชื้อเมืองพาน

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน  บุณยราศรัย
5.นางนาลิสา  เจียง

6.นายสมบูรณ์ศักดิ์  เสนา

รับรางวัล บุคลากรสนับสนุนด้านวารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าสู่ฐานที่ 2 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องบัญชี 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย