คณะบัญชี จัดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567 โดยมี อาจารย์จรัสศรี โนมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นวิทยากรในการอบรม และมีอาจารย์ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 3321 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร