คณะบัญชี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ และอาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา ณ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย