คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน เป็นประธานพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 ของนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี (ปกติ)

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี เตรียมความพร้อมสำหรับออกฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถจากการฝึกภาคสนามกับหน่วยงานธุรกิจ โดยมีอาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 3321 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย