คณะบัญชี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย กล่าวต้อนรับ รศ.เกษม ช่วยพนัง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะบัญชี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ ณ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย