คณะบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี และ อาจารย์วิไลลักษณ์ วงค์ชัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T) และร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชุมวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงเชียงรุ้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ต่อไป