คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ