วิจัยและบทความสำนักวิชาบัญชี

ชื่อผลงาน
คลิก
ผู้เขียน
งานวิจัย : ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ฯ
จำนวนโหลด:34
ดาวน์โหลด
อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทางการเรียน วิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชีฯ
จำนวนโหลด:32
ดาวน์โหลด
อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
Research : AUDIT COMMITTEE EFFECTIVENESS AND FIRM CREDIBILITY : AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THAI-LISTED FIRMS
จำนวนโหลด:21
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Panchat Akarak
งานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:55
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
Article : A Case Study of Relaxing Massage in Home stay Business by Community Participation of Chiangrai Hill - tribe Development and Welfare Center
จำนวนโหลด:4
ดาวน์โหลด
Assoc Prof. Kassama kasorn Aj. Ekakachai Utsaha
การวิจัย : การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีการนวดผ่อนคลาย ในธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:22
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
งานวิจัย : การเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:23
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน
การวิจัยธุรกิจโดยใช้โปรแกรม LISREL
จำนวนโหลด:14
ดาวน์โหลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
Green Accounting and Sustainability: Past, Present and Future
จำนวนโหลด:11
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Wathana Yeunyong
ระบบข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการประคุณภาพการศึกษา
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยงและคณะทำงาน
ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและการบริหาร
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยงและคณะทำงาน
Stress and Burnout in Accounting Profession
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Wathana Yeunyong
Managerial Incentives in a Firm: An Agency Theory Perspective
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
Wathana Yeunyong Kanyamon Wityapoom
การขยายผลต่อยอดซอฟท์แวร์ระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:13
ดาวน์โหลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
ซอฟท์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง อาจารย์ชาริสา เบกากู่
การจัดการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสียภาษีของกลุ่มผลิตกาแฟ
จำนวนโหลด:16
ดาวน์โหลด
อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2556
จำนวนโหลด:12
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยำลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:5
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:12
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในด้านการจัดการสวัสดิการ ด้านสุขภาพ และการสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556
จำนวนโหลด:3
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความสาเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
อาจารย์วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:1
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณะอาจารย์ต่อการจัดให้บริการที่มีคุณภาพต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสานักวิชาบัญชี ประจาปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:8
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:36
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคและคณะ
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจาปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:8
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:3
ดาวน์โหลด
อาจารย์สุภมล ดวงตา
การประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:12
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:8
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อกำหนดทิศทาง และการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:1
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:17
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา
กระบวนการสร้างความใฝ่ รู้ ทักษะทางปัญญาด้านการบัญชี ด้วยการจัดทาธุรกิจจำลอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโหลด:4
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณะอาจารย์ต่อการจัดให้บริการที่มี คุณภาพต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:28
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:3
ดาวน์โหลด
รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และคณะ
บทความ การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:1
ดาวน์โหลด
อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ และคณะ
ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
บทความ ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการ เลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:4
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th