วิจัยและบทความสำนักวิชาบัญชี

ชื่อผลงาน
คลิก
ผู้เขียน
งานวิจัย : ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ฯ
จำนวนโหลด:96
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทางการเรียน วิชาการสอบบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชีฯ
จำนวนโหลด:116
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
Research : AUDIT COMMITTEE EFFECTIVENESS AND FIRM CREDIBILITY : AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THAI-LISTED FIRMS
จำนวนโหลด:89
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Panchat Akarak
งานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:367
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
Article : A Case Study of Relaxing Massage in Home stay Business by Community Participation of Chiangrai Hill - tribe Development and Welfare Center
จำนวนโหลด:59
ดาวน์โหลด
Assoc Prof. Kassama kasorn Aj. Ekakachai Utsaha
การวิจัย : การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีการนวดผ่อนคลาย ในธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม ของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:102
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
งานวิจัย : การเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:82
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ กัสมา กาซ้อน
การวิจัยธุรกิจโดยใช้โปรแกรม LISREL
จำนวนโหลด:87
ดาวน์โหลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
Green Accounting and Sustainability: Past, Present and Future
จำนวนโหลด:54
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Wathana Yeunyong
ระบบข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการประคุณภาพการศึกษา
จำนวนโหลด:43
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยงและคณะทำงาน
ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและการบริหาร
จำนวนโหลด:52
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยงและคณะทำงาน
Stress and Burnout in Accounting Profession
จำนวนโหลด:50
ดาวน์โหลด
Asst Prof Dr. Wathana Yeunyong
Managerial Incentives in a Firm: An Agency Theory Perspective
จำนวนโหลด:45
ดาวน์โหลด
Wathana Yeunyong Kanyamon Wityapoom
การขยายผลต่อยอดซอฟท์แวร์ระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:65
ดาวน์โหลด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
ซอฟท์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:52
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง อาจารย์ชาริสา เบกากู่
การจัดการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสียภาษีของกลุ่มผลิตกาแฟ
จำนวนโหลด:81
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2556
จำนวนโหลด:62
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยำลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:52
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:45
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:44
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในด้านการจัดการสวัสดิการ ด้านสุขภาพ และการสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:32
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จำนวนโหลด:46
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556
จำนวนโหลด:42
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการ สานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:45
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การประเมินความสาเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:45
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:29
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจาปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
จำนวนโหลด:38
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา และคณะ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณะอาจารย์ต่อการจัดให้บริการที่มีคุณภาพต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสานักวิชาบัญชี ประจาปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:45
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:92
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชคและคณะ
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจาปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:55
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนโหลด:37
ดาวน์โหลด
อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนโหลด:43
ดาวน์โหลด
อาจารย์สุภมล ดวงตา
การประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:79
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประโยชน์และผลกระทบของการ ให้บริการวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:40
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโหลด:21
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อกำหนดทิศทาง และการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:14
ดาวน์โหลด
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:37
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา
กระบวนการสร้างความใฝ่ รู้ ทักษะทางปัญญาด้านการบัญชี ด้วยการจัดทาธุรกิจจำลอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนโหลด:40
ดาวน์โหลด
รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโหลด:19
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนโหลด:20
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณะอาจารย์ต่อการจัดให้บริการที่มี คุณภาพต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนโหลด:28
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:103
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:16
ดาวน์โหลด
รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และคณะ
บทความ การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:8
ดาวน์โหลด
อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ และคณะ
ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของ ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:20
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
บทความ ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการ เลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:16
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
อิทธิพลของการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จำนวนโหลด:12
ดาวน์โหลด
วิไลลักษณ์ วงศ์ชัย
การวิเคราะห์สุขภาพด้านการเงินของสหกรณ์การเกษตรอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน
จำนวนโหลด:47
ดาวน์โหลด
โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล ผศดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และ รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
อิทธิพลของการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
วิไลลักษณ์ วงศ์ชัย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
จำนวนโหลด:16
ดาวน์โหลด
อุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ผลกระทบของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความพึงพอใจ ความสุข และความมั่นคงในการทำงาน ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย
จำนวนโหลด:2
ดาวน์โหลด
กฤษณา อึดใจ รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ตัวแบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติคและโครงข่ายประสาทเทียมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพท์แห่งประเทศไทย
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
อุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม
ผลกระทบของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความพึงพอใจ ความสุข และความมั่นคงในการทำงาน ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
กฤษณา อึดใจ
การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทางในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวของตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
จำนวนโหลด:1
ดาวน์โหลด
อุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
ผลกระทบของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ความพึงพอใจ ความสุข และความมั่นคงในการทำงาน ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย
จำนวนโหลด:7
ดาวน์โหลด
กฤษณา อึดใจ ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทางในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:2
ดาวน์โหลด
อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และอาจารย์สุภมล ดวงตา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวของตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:3
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และอาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:69
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:16
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย และผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
ต้นทุนตำรับยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนโหลด:18
ดาวน์โหลด
จิราพร แฝ้ดทองชิว สุรัตนา ยาผัด รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
การวิเคราะห์ทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงปลานิล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:12
ดาวน์โหลด
ปิยะธิดา ภิมุข กรรณิการ์ หอมไชยยา และผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกถั่วแระญี่ปุ่นของเกษตรกร ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
ประกายดาว ทนทาน กาญจนา ไหลทุ่ง อาจารย์สุภมล ดวงตา และอาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวนาปีและนาปรังของเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
หาญชิ่ง หน่อคำ ณัฐนันท์ เคณี และอาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนของผู้ประกอบการขายปลาส้ม ในจังหวัดพะเยา
จำนวนโหลด:20
ดาวน์โหลด
กชกร สิทธิจันทร์ ชไมพร แซ่พ่าน และอาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ต้นทุนและผลตอบแทนผ้าปักของชนเผ่าม้งในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:17
ดาวน์โหลด
พิมภิลัย นุธรรม ศิริลักษณ์ กันแก้ว รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกต้นหอมญี่ปุ่น ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:14
ดาวน์โหลด
มณีพลอย สักลอ ธชย พงศ์วรากรณ์ และอาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกาารจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของวิสาหกิจชุมชน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อาจารย์สุภมล ดวงตา รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และอาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดต้นทุนการผลิดด้วยธนาคารแรงงาน กรณีศึกษา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
แผนพัฒนาชุมชนบริการท่องเที่ยวนำนวัตกรรมสังคมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษา ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:10
ดาวน์โหลด
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงค์ศักดา รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ และอาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:3
ดาวน์โหลด
ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และอาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และรศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า ในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จำนวนโหลด:31
ดาวน์โหลด
เมททินี ดวงตา ธารารัตน์ เขื่อนเก้า รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนของไม้กวาดดอกหญ้า ในอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:66
ดาวน์โหลด
กาญจนาพร ชูวงศ์ จีราวรรณ สุริยะปินคำ และผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงพันธุ์ปลาในเขตพื้นที่บ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
วัชรพงษ์ วิชัยมูล ญาสุมินทร์ จำรัส และอาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสถานการณ์จริง
จำนวนโหลด:11
ดาวน์โหลด
อาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสถานการณ์จริง
จำนวนโหลด:14
ดาวน์โหลด
อาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
โครงสร้างเงินทุนของกิจการและต้นทุนของเงินทุนที่ส่งผลต่อการดำเนินของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จำนวนโหลด:9
ดาวน์โหลด
อาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
อ.ธนภัทร กันทาวงศ์, รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.เอกชัย อุตสาหะ
การออกแบบการวางระบบบัญชีของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:6
ดาวน์โหลด
อ.นิรุตติ์ ชัยโชค, ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์, รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
การส่งเสริมเทคนิคการบริหารต้นทุนสินค้าของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
อ.ธนภัทร กันทาวงศ์, รศ.กัสมา กาซ้อน, อ.นิรุตติ์ ชัยโชค

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th