มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทตรง ประจำปีการศึกษา 2557 

 

วุฒิ สาขาวิชา

จำนวนรับ

ประมาณ(คน)

บช.บ.

(บัญชีบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี)

บัญชีบัณฑิต ๓๐๐

บช.บ.

(บัญชีบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปีเทียบโอน)

*รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

บัญชีบัณฑิต ๑๕๐

 

การรับสมัคร

          มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สามารถสมัครได้ทางใดทางหนึ่งใน ๓ ช่องทาง ดังนี้

          (๑) สมัครโดยตรงที่หน่วยรับนักศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถสมัครที่หน่วยรับนักศึกษา

อาคารยุพราชวิทยมงคล ทุกวัน ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

          (๒) สมัครทางอินเตอร์เน็ต นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทาง http://admission.crru.ac.th

          (๓) สมัครทางไปรษณีย์รับเฉพาะสาขาที่ไม่มีการสอบคัดเลือกเท่านั้น นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถ

โหลดใบสมัครได้ทาง http://admission.crru.ac.th

 

                                                                                           ส่งจดหมายเอกสารการสมัครไปที่

                                                                                                           ส่งถึง หน่วยรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                                                                                                      ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

                                                                                                                      จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐

 

          กรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะสาขาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก) ให้ดำเนินการภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดยมหาวิทยาลัยจะเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญและสำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์เท่านั้นและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน์

ที่ http://admission.crru.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกจำนวน ๒๐๐ บาท ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

          การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก

              กรณีผู้ที่สมัครวุฒิครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี / วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ /

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม / วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี และ ๔ ปี(เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง / วุฒิศิลปศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร ๔ ปี สาขาชาติพันธ์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง/สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ / การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

และวุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน์

ที่ http://admission.crru.ac.th โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกจำนวน ๒๐๐ บาท ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาในระหว่างวันที่

๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

           การชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้านักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน ๔,๒๐๐ บาท  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ http://admission.crru.ac.th

และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนี่ย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หากท่านไม่มาชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์

 

           การรายงานตัวชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

           มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่า

วันที่ ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

           เอกสารการรายงานตัวชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. สำเนาระเบียนผลการเรียน พร้อมฉบับจริง                 จำนวน  ๒ ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                    จำนวน  ๒ ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน        จำนวน  ๒ ฉบับ

4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                              จำนวน  ๒ ฉบับ

 

**ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ 053-776-118 หรือ 053-776-000 ต่อ 1102