ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

-------------------------------------------------------------------------------------------------

          งานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

                          การวิเคราะห์สุขภาพด้านการเงินของสหกรณ์การเกษตร                                                                                                               อำเภอในจังหวัดเชียงราย : โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน                                                            Full Text                                        ผลงาน..โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล                                                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          อิทธิพลของการบริหารงบประมาณที่มีต่อประสิทธิผล                                                                                                                   การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย                                                                     Full Text                                        ผลงาน..วิไลลักษณ์ วงค์ชัย                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ผลกระทบการบริหารการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ                                                                                                           กำไรของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย                                                                           Full Text                                        ผลงาน..ธวัชชัย แก้วอินตา                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมี                                                                                                                     ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจเช่าซื้อ                                                                         Full Text                                       ผลงาน..ปรารถนา เชียงส่ง                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชี                                                                                                                      สิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย                      Full Text                                        ผลงาน..วรรณวิไล ปัญญาวิชา                                                                                                                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคทางการบัญชีบริหาร                                                                                                                        เชิงกลยุทธ์กับผลประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย                               Full Text                                        ผลงาน..รัชดาพร ต๊ะนิล                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ความเป็นมืออาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของ                                                                                                                         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย                                                                                   Full Text                                        ผลงาน..ณัฎฐธิดา จินมอญ                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรม                                                                                                                       ผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ                                                                                               ของกลุ่มทางการบัญชีอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย                                          Full Text                                      ผลงาน..ธนภัทร กันทาวงศ์                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทำบัญชี                                                                                                                       ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาล                                                                                                 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                                                                                           Full Text                                      ผลงาน..สุนิสา รัตนประยูร                                                                                                                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------