ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

             ระบบติดตามผลการวิจัยและทุนภายนอก

                                          ---------รายชื่อนักวิจัย----------

                   รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย             คลิก
          รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน                คลิก
                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง   คลิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์  คลิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย          คลิก
อ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล  คลิก
                               อ.ดร.เพ็ชพิชชา ศิริวิวัฒนากุล  คลิก
อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ  คลิก
อาจารย์อรวรรณ เชื้อเมืองพาน  คลิก                          
อาจารย์สุภมล ดวงตา  คลิก
อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา  คลิก
อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค  คลิก