ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 012/2560

กระบวนการสร้างความใฝ่รู้ ทักษะทางปัญญา

ด้านการบัญชี ด้วยการจัดทำธุรกิจจำลองของ

นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 มร.ชร.60 25,000

  - ส่งโครงร่างวิจัย

  - ทำสัญญาวิจัย

  - เบิกงวดที่ 1

  - เบิกงวดที่ 2

  - ส่งเล่มสมบูรณ์

2  020/2560

การบริหารจัดการที่มีผลต่อผลตอบแทนการลงทุน

ของผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารประเภทประจำทาง

ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 มร.ชร.60  25,500

  - ส่งโครงร่างวิจัย

  - ทำสัญญาวิจัย

  - เบิกงวดที่ 1

  - เบิกงวดที่ 2

  - ส่งเล่มสมบูรณ์