ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 019/2560

ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณ ทักษะวิชาชีพบัญชี

และประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ในจังหวัดเชียงราย

 มร.ชร.60 25,000     - ส่งโครงร่างวิจัย

   - ทำสัญญาวิจัย

   - เบิกงวดที่ 1