ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 018/2560

ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลตอบแทน

จากการลงทุนของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ชนพื้น

เมืองใน จังหวัดเชียงราย

สบช.60 25,000 

   - ส่งโครงร่างวิจัย

   - ทำสัญญาวิจัย

   - เบิกงวดที่ 1

   - เบิกงวดที่ 2

   - ส่งเล่มสมบูรณ์

2 009/2560

The relationship amog learning-market

-Entrepraneurial Orientation and Innovativeness

on Firm Prformance of Private Hospitals in Thailand

สบช.60 25,000

   - ส่งโครงร่างวิจัย

   - ทำสัญญาวิจัย

   - เบิกงวดที่ 1

   - เบิกงวดที่ 2

   - ส่งเล่มสมบูรณ์