ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 BA6009006

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรม

ผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู้ประโยชน์

ของระบบสาระสนเทศทางกับบัญชีของกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

 มร.ชร.60 10,000