ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 017/2560

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจาก

การลงทุนทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์

โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย

 มร.ชร.60 25,000 

   - ส่งโครงร่างวิจัย

   - ทำสัญญาวิจัย

   - เบิกงวดที่ 1

   - เบิกงวดที่ 2

   - ส่งเล่มสมบูรณ์