ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 008/2560

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก

ไผ่กวนอินของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

สบช.60 25,000

  - ส่งโครงร่างวิจัย

  - ทำสัญญาวิจัย

  - เบิกงวดที่ 1

  - เบิกงวดที่ 2

  - ส่งเล่มสมบูรณ์