ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 011/2560

ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษาการเพาะเห็ด

ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

สบช.60 25,000 

  - ส่งโครงร่างวิจัย

  - ทำสัญญาวิจัย

  - เบิกงวดที่ 1

  - เบิกงวดที่ 2

  - ส่งเล่มสมบูรณ์