ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

เนื้อหา

งบอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

 

 ลำดับ สัญญาวิจัย  ชื่อเรื่อง งบประมาณ ทุนวิจัย

สถานะงานวิจัย

1 015/2560

รูปแบบการจัดทำบัญชี ต้นทุนผล ตอบแทน

ของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม

ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สบช.60 25,000 

   - ส่งโครงร่างวิจัย

   - ทำสัญญาวิจัย

   - เบิกงวดที่ 1

   - เบิกงวดที่ 2

   - ส่งเล่มสมบูรณ์