ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     เอกสารดาวน์โหลดงานวิจัย สำนักวิชาบัญชี 

 แบบฟอร์มด้านงานวิจัย

              1.แบบฟอร์ม ขอส่งโครงร่างงานวิจัย งบ 2562

55

              2.แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานความก้าวหน้า งบ 2562

        55

              3.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบ 2562

        55

              4.แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย-โครงการวิจัย งบ 2562

        55