กองบรรณาธิการ


วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY :JAR CRRU

ที่ปรึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์           คณบดีสำนักวิชาบัญชี


บรรณาธิการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
          อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
          อาจารย์ ดร.เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล


กองบรรณาธิการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล                มหาวิทยาลัยแม่โจ้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน                   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
                                                                                              ล้านนา เชียงราย
          อาจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

          ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ จันตะนี                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

          รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธนะชัยขันธ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช กันธะชัย                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          รองศาสตราจารย์ ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกุล                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

          ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน                            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ จันตะนี                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
          รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                                     มหาวิทยาลัยมหิดล
          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงศิษย์                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน                            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
          อาจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          อาจารย์ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ฝ่ายจัดการและธุรการ                              กำหนดการเผยแพร่
                             นางสาวอรุณี อินเทพ                                                  ปีละ 2 ฉบับ
                             นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ                                   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
                             นายจีรยุทธ เขตกรณ์                                    ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


สำนักงาน – ฝ่ายผลิต
กองบรรณาธิการวารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 0-5377- 6000 ต่อ 1237 โทรสาร 0-5377-6429 ต่อ 106
E-mail address : management.jar@gmail.com
Website : accounting.crru.ac.th


ออกแบบและจัดพิมพ์
ร้านเมเจอร์มีเดีย
ที่อยู่: 76/12 หมู่ 16 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 0-5375-8981
E-mail address : majormedia1995@gmail.com


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th