ประวัติสำนักวิชาบัญชี


                    ในปี พ.ศ. 2554 สำนักวิชาบัญชี เป็นหน่วยงานภายในสายจัดการศึกษาจัดตั้งขึ้น
เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยแยกมาจากคณะวิทยาการจัดการตามแนวนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีมติเห็นชอบแผลกลยุทธ์หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปีและให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
สาขาการบัญชี และพัฒนาวิชาชีพบัญชี สำนักวิชาบัญชีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ.การบัญชี)โดยแยกเป็นหลักสูตร 4 ปี และ
หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) มีนักศึกษากำลังศึกษาประมาณ 1,000 คน อาจารย์ประจำ 8 คน และ
บุคลากร 2 คน อาคารสำนักวิชาตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ

                    ในปี พ.ศ. 2555 สำนักวิชาได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต พ.ศ. (บช.บ.) ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
(บช.ม.) และจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 นอกจากนั้นสำนักวิชาบัญชีได้พัฒนาวิชา
ชีพบัญชี โดยได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี และ
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์ของวิชาชีพบัญชี ในส่วนการบริหาร
สำนักวิชาบัญชีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี และได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สร้างอาคารสำนักวิชาบัญชี 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม 2556 ในปีนี้มีนักศึกษาประมาณ 1,200 คน อาจารย์ประจำ 10 คน และบุคลากร 3 คน

                    ในปี พ.ศ. 2556 สำนักวิชาบัญชีได้ย้ายสำนักงานไปอยู่อาคารใหม่และเปิดรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
เป็นปีแรกสำนักวิชาบัญชีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
มีนักศึกษาในปัจจุบันประมาณ 1,400 คน และมีการขอเพิ่มอัตราอาจารย์ผู้สอนประจำ 5 คน
และบุคลากรอีก 1 คน เพื่อการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบัญชี
ให้เข็มแข็งตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศ ให้มีศักยภาพตามสภาวะการ
แข่งขันจากผู้ประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th