ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
           ผลิตบัณฑิตสาขาบัญชี ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค


วิสัยทัศน์          
เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านบัญชีที่มีคุณภาพชั้นนำและมีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาด้านการบัญชี ด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
          2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
          3. บริการวิชาการด้านการบัญชีและการเงินให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในท้องถิ่น
          4. สร้างความสำนึกรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาธิปไตย ส่งเสริมวัฒนธรรม
          เอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและดำรงความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ
          5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลักด้านการบัญชีและการเงิน
          ในท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
          6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดำเนินการป้องกัน
          แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

เป้าหมาย
          1. บัณฑิตของสำนักวิชาบัญชีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา สถาบันวิชาชีพ
          และตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชาบัญชี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          2. มีงานวิจัยด้านการบัญชีและการเงินสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาให้เกิด           ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
          3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีและการเงิน มีมาตรฐานตามวิชาชีพ และ
          เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
          4. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่ถูกนำไปปฏิบัติ เพื่อดำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
          ของล้านนาเกิดสำนึกรักท้องถิ่น มีวัฒนธรรม และประชาธิปไตย
          5. เกิดความร่วมมือที่ผ่านกระบวนการตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินงานพัฒนา
          ด้านการบัญชีและการเงินท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
          6. นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน และ
          แก้ไขปัญหายาเสพติด และมีคุณภาพชีวิตตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อัตลักษณ์บัณฑิตของสาขาบัญชี ต้องมีอัตลักษณ์

เป็นผู้นำ
ใฝ่รู้บัญชีและเทคโนโลยี
สู้งาน
คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
          1. มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกล้าแสดงออก
          2. มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ และทักษะทางปัญญาด้านการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
          3. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          4. มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้งานหนักโดยไม่ย่อท้อ
          5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำเป็นและสามารถสร้างงานเองได้
          6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
          7. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
          หน่วยงานผลิตบัณฺฑิตสาขาบัญชีและการเงินเพื่อท้องถิ่นที่มีมาตรฐานระดับสากล

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th