ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
           ผลิตบัณฑิตสาขาบัญชีที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์          
          เป็นหน่วยผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านบัญชีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี ที่มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
              ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
          2. ผลิตงานวิจัยด้านการบัญชีเพื่อการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
              สังคมและประเทศ
          3. บริการวิชาการด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
              ของประชาชนในท้องถิ่น สังคม และประเทศ
          4. สืบสาน ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
          5. พัฒนาสำนักวิชาบัญชีให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านบัญชีที่มีคุณภาพ
              และมีธรรมาภิบาล


วัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดการศึกษาให้บัณฑิตสาขาการบัญชีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
              การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการบัญชีที่มีคุณภาพ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
              การพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ
          3. เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีในท้องถิ่นเป็นไปตาม
              มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงเติบโตของภาคธุรกิจ และยกระดับคุณภาพ
              ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สังคม และประเทศ
          4. เพื่อสืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมของชาติ
          5. เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายในการพัฒนาวิชาการด้านการบัญชีของท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาบัญชี

ทักษะเด่น
ความรู้ดี
มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
          มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์
          และมีสรรถนะวิชาชีพบัญชีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เอกลักษณ์หน่วยงาน
          หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านการบัญชี

ค่านิยมร่วม
          สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วัฒนธรรมขององค์กร
          ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th