วารสารบัญชีปริทัศน์....ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


บทความวิจัย

             อิทธิพลของความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีต่อความ
สำเร็จของธุรกิจกรณีศึกษาธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
                              Full Text
เขียนโดย.. ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี
.............................................................................................................................................................................................................................

             ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
                              Full Text
เขียนโดย.. นงลักษณ์ ผุดเผือก ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
            ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ และ ดร.ภาสวรรณ สุนทรรักษ์
.............................................................................................................................................................................................................................

             ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้างหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
                                          Full Text
เขียนโดย.. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
.............................................................................................................................................................................................................................

             ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
                         Full Text
เขียนโดย.. อรพินท์ วงศ์ก่อ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
      ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ และ ดร.ภาสวรรณ สุนทรรักษ์
.............................................................................................................................................................................................................................

             อิทธิพลของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราหนี้สิน
ต่อทุน ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
                                              Full Text
เขียนโดย.. ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์
.............................................................................................................................................................................................................................

             ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตรของการปลูกกาแฟ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
                                                                                    Full Text
เขียนโดย..ดร.วรลักษณ์ วรรณโล และ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
.............................................................................................................................................................................................................................

             กระบวนการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีกรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน
สันโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
                                                                             Full Text
เขียนโดย.. เอกชัย อุตสาหะ ดร.กัสมา กาซ้อน ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
            และ ดร.วัฒนา ยืนยง
.............................................................................................................................................................................................................................

             ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลป่าสัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
                                                                                  Full Text
เขียนโดย.. สุภมล ดวงตา นิรุตติ์ ชัยโชค และ ดร.วัฒนา ยืนยง
.............................................................................................................................................................................................................................

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

             Managerial Accounting, Sixth Edition                                                             Full Text
เขียนโดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน   : บรรณาธิการ
.............................................................................................................................................................................................................................

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th