วารสารบัญชีปริทัศน์....ปีที่ 1 ฉบับที่ 2


          ส่วนหัว : วารสารบัญชีปริทัศน์                             Full Text
.............................................................................................................................................................................................................................

             การสังเคราะห์งานวิจัยแบบจำลองการพยากรณ์ภาวะความล้มเหลวของธุรกิจ
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล
.............................................................................................................................................................................................................................

             กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย, จงกลพรรณ ศรคำ
.............................................................................................................................................................................................................................

             คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. พิรุณ ไชยเลิศ, ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
.............................................................................................................................................................................................................................

             การจัดการธุรกิจกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี, ธนีนุช เร็วการ, กรปภา จันทาพูน
.............................................................................................................................................................................................................................

             ต้นทุนและผลตอบแทนกรณีศึกษา การเพาะเห็ดในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
                                                                      Full Text

เขียนโดย.. สุภมล ดวงตา
.............................................................................................................................................................................................................................

             วิธีการจัดทำบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม
กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
                      Full Text

เขียนโดย..ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
.............................................................................................................................................................................................................................

             ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล, ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
.............................................................................................................................................................................................................................

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

               Century 21 Accounting: General Journal, 10xth Edition                               Full Text

เขียนโดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน   : บรรณาธิการ
.............................................................................................................................................................................................................................

          ส่วนหัว : วารสารบัญชีปริทัศน์                             Full Text
.............................................................................................................................................................................................................................
หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th