วารสารบัญชีปริทัศน์....ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


          ส่วนหัว : วารสารบัญชีปริทัศน์                             Full Text
.............................................................................................................................................................................................................................

             ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. ณภัทร ทิพย์ศรี* ภัทราพร สมเสมอ** กนกอร จิตจำนงค์***
.............................................................................................................................................................................................................................

             มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับ SMEs
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล
.............................................................................................................................................................................................................................

             การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของเกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. วิไลลักษณ์ วงศ์ชัย
.............................................................................................................................................................................................................................

             การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มโคนม
ของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. เอกชัย อุตสาหะ
.............................................................................................................................................................................................................................

             การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร
ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. นิรุตติ์ ชัยโชค
.............................................................................................................................................................................................................................

             ความเสี่ยงจากการลงทุนและปัญหาของผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. ปานฉัตร อาการักษ์* กัสมา กาซ้อน**
.............................................................................................................................................................................................................................

             ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้งอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
                                                                                                                                       Full Text
เขียนโดย.. ดร.กัสมา กาซ้อน* สุภมล ดวงตา** ดร.พัทธมน บุณยราศรัย***
.............................................................................................................................................................................................................................

บทวิจารณ์หนังสือ / บทความปริทัศน์

               Employee Benefit Plans-Best Practices in Presentation and Disclosure        Full Text

เขียนโดย.. รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน   : บรรณาธิการ
.............................................................................................................................................................................................................................

          ส่วนหัว : วารสารบัญชีปริทัศน์                             Full Text
.............................................................................................................................................................................................................................
หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th