Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download

1. แบบฟอร์มงบประมาณ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ เงินรายได้เฉพาะกิจ ) ปีงบ 2567

2. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม (กรณี งบกลาง รายได้เฉพาะกิจ ) ปีงบ พ.ศ. 2567

3. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2567

4. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ งบ 2567

5. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน งบ 2567

2. ประกาศ

1. ประกาศ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567