เอกสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารที่กำลัง Download เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง :  การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556
ผู้วิจัย :  อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล
Download =>> :  ยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดไฟล์
จำนวน Download :  38 ครั้ง
* หากโหลดไม่สำเร็จ กรุณาปิด Popup Block ทุกชนิดแล้วดำเนินการอีกครั้ง