เอกสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารที่กำลัง Download เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง :  ความพึงพอใจของนักศึกษาและคณะอาจารย์ต่อการจัดให้บริการที่มีคุณภาพต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสานักวิชาบัญชี ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้วิจัย :  อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค
Download =>> :  ยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดไฟล์
จำนวน Download :  41 ครั้ง
* หากโหลดไม่สำเร็จ กรุณาปิด Popup Block ทุกชนิดแล้วดำเนินการอีกครั้ง