เอกสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารที่กำลัง Download เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง :  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้วิจัย :  อุดมศักดิ์ ปัญญาเข้ม ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ และ ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
Download =>> :  ยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดไฟล์
จำนวน Download :  1 ครั้ง
* หากโหลดไม่สำเร็จ กรุณาปิด Popup Block ทุกชนิดแล้วดำเนินการอีกครั้ง