เอกสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารที่กำลัง Download เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง :  วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้า ในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ผู้วิจัย :  เมททินี ดวงตา ธารารัตน์ เขื่อนเก้า รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน และผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
Download =>> :  ยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดไฟล์
จำนวน Download :  22 ครั้ง
* หากโหลดไม่สำเร็จ กรุณาปิด Popup Block ทุกชนิดแล้วดำเนินการอีกครั้ง