เอกสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เอกสารที่กำลัง Download เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนของไม้กวาดดอกหญ้า ในอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัย :  กาญจนาพร ชูวงศ์ จีราวรรณ สุริยะปินคำ และผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
Download =>> :  ยอมรับเงื่อนไขก่อนดาวน์โหลดไฟล์
จำนวน Download :  62 ครั้ง
* หากโหลดไม่สำเร็จ กรุณาปิด Popup Block ทุกชนิดแล้วดำเนินการอีกครั้ง