Staff

เจ้าหน้าที่

Staff

รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน

ตำแหน่ง คณบดีคณะบัญชี

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก : บธ.ด.การบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาโท : บธ.ม.บธ.ม.การเงิน
  • ปริญญาตรี : บช.บ.การบัญชี

ติดต่อโทร. 089-999-96-16

รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน

ตำแหน่ง คณบดีคณะบัญชี

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก : บธ.ด.การบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาโท : บธ.ม.บธ.ม.การเงิน
  • ปริญญาตรี : บช.บ.การบัญชี

ติดต่อโทร. 089-999-96-16