แบบฟอร์มเอกสารงานสำนักวิชาบัญชี

แบบฟอร์มด้านงบประมาณและขออนุมัติกิจกรรม
1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2 ขออนุมัติงบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการรายไรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6 ขออนุมัติกิจกรรม (กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2561 (5-10-61)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มด้านการเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. บันทึกขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. เบี้ยประชุม ล่าสุด 25-7-59
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มใบเบิกจ่ายคจก.ในการเดินทาง แบบ 8708 งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์ม เข้าประชุมคณะกรรมการ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7.แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (ค่าเช่าเหมารถยนต์) 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าจ้างปฏิบัติงานรายวัน 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มรายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์ม สัญญาการเงินยืม งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
14. ใบตรวจรับค่าเช่าห้องประชุม งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
15.สัญญาจ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดุงาน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
16. สัญญาเช่าเหมารถยนต์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
17. หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารของนักศึกษา กรณี พานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
18. ใบตรวจรับพัสดุ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ทะเบียนคุมโทรศัพท์30062015110301
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล หมายเลขประจำเครื่อง 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเอกสารนอกเวลาราชการ 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ใบตรวจรับพัสดุ 25.05.59
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานวิจัย
1.แบบฟอร์ม ขอส่งโครงร่างงานวิจัย งบ 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานความก้าวหน้า งบ 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4.แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย-โครงการวิจัย งบ 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์ม ขอส่งเค้าโครงของตำรา งบ 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มตำรา-สื่อการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ งบ 2561
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th