แบบฟอร์มเอกสารงานสำนักวิชาบัญชี

แบบฟอร์มด้านงบประมาณและขออนุมัติกิจกรรม
1 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการรายไรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี เงินรับฝากอื่นหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6 ขออนุมัติงบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2560 (3-10-59)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8. บันทึก ขอส่งสำเนาเอกสารกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มด้านการเงิน
1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ปี 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2.บันทึกขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย ปี 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3.เบี้ยประชุม ล่าสุด 25-7-59
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่ายคจก.ในการเดินทาง แบบ 870
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์มเข้าประชุมคณะกรรมการ งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6.บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7.แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (ค่าเช่าเหมารถยนต์) 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
9.แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
10.ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
11.ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างปฏิบัติงานรายวัน 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
12.รายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มสัญญาการเงินยืม งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
14.ใบตรวจรับค่าเช่าห้องประชุม งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
15.สัญญาจ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดุงาน งบ2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
16.สัญญาเช่าเหมารถยนต์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
17. หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารของนักศึกษา กรณีพานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
18.ใบตรวจรับพัสดุ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
19.ทะเบียนคุมโทรศัพท์
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
20.ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล หมายเลขประจำเครื่อง 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
21.หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเอกสารนอกเวลาราชการ 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มด้านงานวิจัย
1.แบบฟอร์ม ขอส่งโครงร่างงานวิจัย งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานความก้าวหน้า งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4.แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย-โครงการวิจัย งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
1. แบบฟอร์ม ขออนุเคราะห์ออกหนังสือ เข้าขอข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์ม ขออนุเคราะห์ออกหนังสือ ขอเก็บข้อมูล
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับ บุคลากร
1. แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับ อาคาร / พัสดุ / สถานที่
1. ขอยืมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อาคารสำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์ม ขอใช้อาคาร / สถานที่ อาคารสำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
Word - แบบฟอร์ม ขอใช้อาคาร / สถานที่ อาคารสำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับ สำหรับอาจารย์
1. แบบฟอร์ม ขออนุญาตเพิ่มรายชื่อนักศึกษา Section.
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. PDF - ขออนุญาตสอนชดเชย / สอนแทน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. Word - ขออนุญาตสอนชดเชย / สอนแทน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับ การไปราชการ อบรม / ประชุม / สัมมนา
1. PDF - แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. Word - แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. PDF - ขออนุญาตไปเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ( ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเบิกค่าใช้จ่าย )
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. Word - ขออนุญาตไปเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา ( ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเบิกค่าใช้จ่าย )
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


ใบสมัคร เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ทางด้านบัญชีและด้านภาษีอากรฯ 18-19 ก.พ. 2560 สิ้นสุดการรับสมัคร 17 ก.พ. 2560 เวลา 16.00 น. (สมัครในวันที่ 17 ให้ส่งใบสมัครมาทางโทรสาร : และจ่ายค่าอบรมหน้างาน)
ใบสมัคร อบรม 18 - 19 ก.พ. 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th