แบบฟอร์มเอกสารงานสำนักวิชาบัญชี

แบบฟอร์มด้านการเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. บันทึก ขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. เบี้ยประชุม ล่าสุด 25-7-59
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มใบเบิกจ่ายคจก.ในการเดินทาง แบบ 8708 งบ 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์ม เข้าประชุมคณะกรรมการ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7.แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (ค่าเช่าเหมารถยนต์) 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าจ้างปฏิบัติงานรายวัน 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มรายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
13.ตารางประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน-ป.โท งบ 60 16-8-60
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
14. ใบตรวจรับค่าเช่าห้องประชุม งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
15.สัญญาจ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดุงาน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
16. สัญญาเช่าเหมารถยนต์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
17. หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารของนักศึกษา กรณี พานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
18. ใบตรวจรับพัสดุ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ทะเบียนคุมโทรศัพท์30062015110301
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล หมายเลขประจำเครื่อง 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเอกสารนอกเวลาราชการ 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานวิจัย
1.แบบฟอร์ม ขอส่งโครงร่างงานวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานความก้าวหน้า
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4.แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย-โครงการวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
2560 แบบฟอร์ม ขออนุเคราะห์ออกหนังสือ เข้าขอข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ระเบียบทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา 2564
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร รับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา 2564
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ไปราชการ เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมสัมนา
Word แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
PDF แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
Word แบบฟอร์ม - การขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) - สำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
PDF แบบฟอร์ม - การขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) - สำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง (สำหรับบุคลากร)
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง ต่างๆ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


งานวิจัยและพัฒนา
หนังสือประชาสัมพันธ์ - หนังสือจรรยาบรรณนักวิจัย 1
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
เล่มหนังสือจรรยาบรรณนักวิจัย 2
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานธุรการ
แบบฟอร์มแจ้งการออกเอกสาร จากงานธุรการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


สมุดเงินออมปี 2562 (Saving Memo 2019 Excel File)
สมุดเงินออมปี 2562 (Saving Memo 2019 Excel File)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ วารสารบัญชีปริทัศน์
แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานำลงวารสารบัญชีปริทัศน์
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำนักวิชาบัญชี 16-01-2563
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำนักวิชาบัญชี 16-01-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


มคอ.3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 ผู้สอน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผู้สอน ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC4102การบัญชีชั้นสูง 2 ผู้สอน ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
BA1104 การบัญชีทั่วไป ผู้สอน ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC2201 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC2309 จริยธรรมทางการบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC3901 การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี ผู้สอน รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC2107 การบัญชีต้นทุน ผู้สอน ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC4201 การบัญชีภาษีอากร ผู้สอน ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ ผู้สอน ผศ.เอกชัย อุตสาหะ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC3106 การบัญชีบริหาร ผู้สอน ผศ.เอกชัย อุตสาหะ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC1105 การบัญชีชั้นต้น 1 ผู้สอน ผศ.เอกชัย อุตสาหะ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC3210 การบัญชีเฉพาะกิจการ ผู้สอน อ.สุภมล ดวงตา 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC3212 การบัญชีภาคปฏิบัติ ผู้สอน รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
MB2202 การภาษีอากรธุรกิจ ผู้สอน รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC1105 การบัญชีชั้นต้น 1 ผู้สอน อ.ธนภัทร กันทาวงศ์ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
AC2108 หลักการของระบบสารสนเทศ ผู้สอน อ.ธนภัทร กันทาวงศ์ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
BA1104 การบัญชีทั่วไป ผู้สอน อ.ธนภัทร กันทาวงศ์ 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


วิธีการใช้ google classroom
วิธีการใช้ google classroom
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
แผนการสอน BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ รศ.ดร.จิรภา 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แผนการสอน BA1302 - แผนการสอนจัดการการเงิน - รศ.ดร.จิรภา 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แผนการสอน SOTH2008 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม รศ.ดร.จิรภา 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แผนการสอน AC2103 การบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.ดร.ปานฉัตร 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แผนการสอน AC2104 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผศ.ดร.ปานฉัตร 1-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


ประกาศ - สำหรับนักศึกษา
ประกาศสำนักวิชาบัญชี เรื่อง แผนกิจกรรมสำนักวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference on Business Transformation 4)
แบบฟอร์มบทความ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


เอกสาร/ประกาศ งานการเงิน
คู่มือปฏิบัติงานการเงิน ก.พ. 2564
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
คำนิยามบุคลากรของรัฐ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ระเบียบ การพานักศึกษาออกนอกสถานที่ 30 ก.ย. 2548
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
อัตราค่าโดยสารเชียงราย 16-12-58
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเทียบตำแหน่ง
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ
แบบฟอร์ม - การขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัยฯ)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ (สำหรับออกนิเทศก์)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ ทั่วไป
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออก คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตัดสิน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออก คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออก คำสั่ง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญวิทยากร
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สอนชดเชย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม สอนชดเชย PDF
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th