แบบฟอร์มเอกสารงานสำนักวิชาบัญชี

แบบฟอร์มด้านงบประมาณและขออนุมัติกิจกรรม
1 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ) ปีงบ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม) ปีงบ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3 ขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมใหม่เพิ่มเติม ) ปีงบ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4 ขออนุมัติกิจกรรม (กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ) ปีงบ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5 ขออนุมัติงบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2563 (19-2-63)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มด้านการเงิน
1. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2. บันทึก ขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3. เบี้ยประชุม ล่าสุด 25-7-59
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มใบเบิกจ่ายคจก.ในการเดินทาง แบบ 8708 งบ 2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์ม เข้าประชุมคณะกรรมการ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
7.แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (ค่าเช่าเหมารถยนต์) 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
10. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าจ้างปฏิบัติงานรายวัน 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
12. แบบฟอร์มรายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากร งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
13.ตารางประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน-ป.โท งบ 60 16-8-60
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
14. ใบตรวจรับค่าเช่าห้องประชุม งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
15.สัญญาจ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดุงาน งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
16. สัญญาเช่าเหมารถยนต์ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
17. หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารของนักศึกษา กรณี พานักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
18. ใบตรวจรับพัสดุ งบ 2560
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
ทะเบียนคุมโทรศัพท์30062015110301
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล หมายเลขประจำเครื่อง 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเอกสารนอกเวลาราชการ 2559
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานวิจัย
1.แบบฟอร์ม ขอส่งโครงร่างงานวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานความก้าวหน้า
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์ม ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
4.แบบฟอร์ม แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย-โครงการวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
2560 แบบฟอร์ม ขออนุเคราะห์ออกหนังสือ เข้าขอข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ไปราชการ เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมสัมนา
Word แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
PDF แบบฟอร์ม - ขอนุญาตไปราชการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
Word แบบฟอร์ม - การขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) - สำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
PDF แบบฟอร์ม - การขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) - สำนักวิชาบัญชี
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง (สำหรับบุคลากร)
ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง ต่างๆ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


งานวิจัยและพัฒนา
หนังสือประชาสัมพันธ์ - หนังสือจรรยาบรรณนักวิจัย 1
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
เล่มหนังสือจรรยาบรรณนักวิจัย 2
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานธุรการ
แบบฟอร์มแจ้งการออกเอกสาร จากงานธุรการ
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


สมุดเงินออมปี 2562 (Saving Memo 2019 Excel File)
สมุดเงินออมปี 2562 (Saving Memo 2019 Excel File)
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ วารสารบัญชีปริทัศน์
แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณานำลงวารสารบัญชีปริทัศน์
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำนักวิชาบัญชี 16-01-2563
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำนักวิชาบัญชี 16-01-2563
จำนวนโหลด:0
ดาวน์โหลด


หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th