ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
คณบดีสำนักวิชาบัญชี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : ปร.ด.การบัญชี
          ปริญญาโท  : บธ.ม.การบัญชีการเงิน
          ปริญญาตรี   : ศศ.บ. บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 102ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง
รองอธิการบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : ปร.ด.การบัญชี
          ปริญญาโท  : บช.ม การบัญชีบริหาร
          ปริญญาตรี   : บช.บ. บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : Ph.D.(Management)
          ปริญญาโท  : บธ.ม.การเงิน
          ปริญญาตรี   : บธ.บ.การเงินการธนาคาร

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
รองคณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : บธ.ด.การบริหารธุรกิจ
          ปริญญาโท  : บธ.ม.การเงิน
          ปริญญาตรี   : บช.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 104ผศ.ดร.วรลักษณ์ วรรณโล
รองคณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : ปร.ด. การศึกษาและการ
                                                  พัฒนาสังคม
          ปริญญาโท  : บช.ม. การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บช.บ. การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 104ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
ผู้ช่วยคณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
                              : Ph.D. (Management)
          ปริญญาโท  : MCom (Marketing)
          ปริญญาตรี   : บช.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ
ผู้ช่วยคณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :           -
          ปริญญาโท  : บช.ม.การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103อาจารย์สุภมล ดวงตา
ผู้ช่วยคณบดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :           -
          ปริญญาโท   : บธ.ม.บริหารธุรกิจ
          ปริญญาตรี   : บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103อ.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
          ปริญญาโท   : บช.ม.การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103อ.นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา
อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :           -
          ปริญญาโท   : บช.ม.การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บช.บ.การบัญชี (เกียรตินิยม)

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 0อาจารย์นิรุตต์ ชัยโชค
รับผิดชอบงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :           -
          ปริญญาโท   : บช.ม.การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บช.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103อาจารย์ธนภัทร กันทาวงศ์
อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :           -
          ปริญญาโท   : บช.ม.การบัญชี
          ปริญญาตรี   : บธ.บ.การบัญชี

ติดต่อ ห้องพักอาจารย์ โทร 1237 ต่อ 103

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th