นางสาวอรุณี อินเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้าน
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาบัญชี
ประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรปริญญาโท

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :
          ปริญญาโท : รป.ม.
          ปริญญาตรี : รป.ศ.

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 105นางสาววิลาวรรณ วิทิยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้าน
ธุรการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :
          ปริญญาโท :
          ปริญญาตรี : บธ.บ.การตลาด

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 0นางนาลิสา เจียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้าน
งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :
          ปริญญาโท : ศศ.ม. การสอนภาษาไทย
          ปริญญาตรี : คบ.ภาษาอังกฤษ

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 107


นางสาวหฤทัย เต็มใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้าน
งบประมาณและการเงิน

วุฒิการศึกษา
          ปริญญาเอก :
          ปริญญาโท :
          ปริญญาตรี : บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

ติดต่อ ห้องสำนักงานคณบดี โทร 1237 ต่อ 107

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th