อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ : ประจำปีการศึกษา 2560

รายวิชา
Seminar in Financial Accounting
Principles of Accounting I
Principles of Accounting II
การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561)
รายวิชา
เอกสารอื่นๆ

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th