อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์

รายวิชา
Seminar in Financial Accounting
Principles of Accounting I
Principles of Accounting II
การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561)
การบัญชีชั้นต้น 1 (1/2562)
การบัญชีชั้นต้น 2 Principles of Accounting II (2/2562)
รายวิชา
เอกสารอื่นๆ

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th