อาจารย์ผู้สอน >เลือกวิชา

Seminar in Financial Accounting

ใบความรู้
ใบงาน
TFRS for SMEs
Assignment No.19 Ethic
Assignment TAS 20 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Assignment TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
Assigment TAS 41 Agriculture
Assignment TAS 24 การเปิดเผยข้อมูลบุคคลและกิจการที
Assignment TAS 12 ภาษีเงินได้
Assignment TAS 19 ผลประโยชน์พนักงาน
Assignment TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุุน
Assignment Managiral accounting
Assignment TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
Assignment TAS 7 งบกระแสเงินสด
Assignment Auditing
อื่นๆ

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th