อาจารย์ผู้สอน >เลือกวิชา

การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561)

ใบความรู้
ac2103 Intermeidate Accounting I หลักสูตร 2555 และ
Intermediate Acc. I Chapter 1 Accounting Introduct
Intermediate Acc. I Chapter 2 Accounting Framework
Intermediate Acc. I Chapter 3 Cash and internal co
Intermediate Acc. I Chapter 4 Receivables 1
Intermediate Acc. I Chapter 4 Receivables 2
Intermediate Acc. I Chapter 5 Investments 1
Intermediate Acc. I Chapter 5 Investments 2
Intermediate Acc. I Chapter 6 Inventories TAS No 2
Intermediate Acc. I Chapter 6 Inventories TAS No 2
Intermediate Acc. I chapter 7 Plant Property & equ
Intermediate Acc. I chapter 7 Plant Property & equ
Intermediate Acc. I chapter 7 Plant Property & equ
Intermediate Acc. I chapter 7 Property investment
Intermediate Acc. I chapter 8 Borrowing Costs TAS
Intermediate Acc. I chapter 9 Resouces and Intangi
Intermediate Acc. I chapter 10 Impariment Assets T
ใบงาน
การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561) บทที่ 1
การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561) บทที่ 2
การบัญชีชั้นกลาง 1 (1/2561) บทที่ 3
แบบฝึกหัดบทที่ 4 การบัญชีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินร
แบบฝึกหัดบทที่ 5 เงินลงทุน
แบบฝึกหัดบทที่ 6 สินค้าคงเหลือ
แบบฝึกหัดบทที่ 7 การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุป
แบบฝึกหัดบทที่ 7 การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุป
แบบฝึกหัดบทที่ 8 ต้นทุนการกู้ยืม
แบบฝึกหัดบทที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์ไม่ม
แบบฝึกหัดบทที่ 10 การด้อยค่าสินทรัพย์
อื่นๆ

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th