อาจารย์ผู้สอน >เลือกวิชา

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ใบความรู้
Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฯ
Chapter 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Chapter 3 เทคนิคการจัดทำเอกสารของฯ
Chapter 4 ฐานข้อมูล
Chapter 5 การประมวลผลรายการค้า
Chapter 6 การควบคุมภายใน
Chapter 7 การควบคุมระบบฯ
Chapter 8 การควบคุมระบบ(การควบคุมเฉพาะระบบงาน)
Chapter 9 ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี
Chapter 10 วงจรรายได้(มีต่อ)
Chapter 10 วงจรรายได้(ต่อ2)
Chapter 10 วงจรรายได้(ต่อ3)
Chapter 11 วงจรรายจ่าย(มีต่อ)
Chapter 11 วงจรรายจ่าย(ต่อ1)
Chapter 12 วงจรการผลิต(มีต่อ)
Chapter 12 วงจรการผลิต(ต่อ1)
Chapter 13 วงจรบัญชีแยกประเภททั่วไป
ใบงาน
อื่นๆ

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th