Homepage

ข่าวสารที่น่าสนใจ

Interesting News

คณะบัญชี เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567
News

คณะบัญชี เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

Read More
คณะบัญชี จัดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567
News

คณะบัญชี จัดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567

Read More
คณะบัญชี ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืนในตำบลทุ่งก่อ
News

คณะบัญชี ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืนในตำบลทุ่งก่อ

Read More
คณะบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T)
News

คณะบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T)

Read More
คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี

Read More
1 2 3

วารสาร

Journal

วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ