Doctor of Accountancy

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Accountancy

หลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Accountancy

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.ด.
ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Accountancy
ชื่อย่อ : D.Acc.

จัดการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางการบัญชี มีความรอบรู้และ    ความเข้าใจในศาสตร์ผ่านกระบวนการวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีการบัญชี
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ และต่อยอดความรู้ทฤษฎีทางการบัญชี
 • ประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงในกระบวนการวิจัยทางการบัญชี
 • สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางการบัญชีและนวัตกรรมทางการบัญชี
 • แสดงให้เห็นว่ามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs) หลังสำเร็จการศึกษา (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) มีรายละเอียดดังนี้

 • PLO 1: ประยุกต์ (Apply) ใช้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีทางการบัญชีและการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี
 • PLO 2: วิเคราะห์ (Analyse) แนวคิด ทฤษฎี และเชื่อมโยงความรู้ในการวิจัยทางการบัญชีได้อย่างเหมาะสม
 • PLO 3: ประเมิน (Evaluate) ทฤษฎีทางการบัญชีและการใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทาง    การบัญชีในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
 • PLO 4: สร้างสรรค์ (Create) องค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางการบัญชี นวัตกรรมทาง      การบัญชี และบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจได้
 • PLO 5: แสดงให้เห็น (Demonstrate) ถึงการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และเป็นสมาชิกที่ดีทั้งบทบาทของผู้นำและผู้ตามขององค์กร มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

 

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการบัญชี สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีในการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถประยุกต์วิทยาการ และถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  หลักสูตรให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชีและการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชีและดำเนินชีวิตอยู่บนหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 • อาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชี
 • นักวิจัยด้านการบัญชี
 • ผู้บริหารด้านการบัญชีขององค์กรภาครัฐและเอกชน
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 360,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 60,000 บาท

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน 1.1 แบบทำวิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต
วิชาไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

 

แผน 2.1 รวมตลอดหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต

วิชาบังคับ 18  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแผน 1.1

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด หรือ   มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
 3. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต
 4. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทโดยทำการศึกษาอิสระ ต้องเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติมจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ DAC9101 ระเบียบวิธีวิจัยการบัญชีขั้นสูง และ DAC9103 สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารและนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์
 5. มีประสบการณ์ในด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือผู้สมัครต้องมีกรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) หัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแผน 2.1

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดหรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 3. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  แต่ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต
ที่ เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้

(ขั้นต่ำ)

1 TOEFL-ITP (667 คะแนน)

400

2 TOEFL-iBT (120 คะแนน)

50

3 IELTS (Academic Module) (9.o band scale)

5

4 TU GET (1000 คะแนน)

500

5 CU-TEP (120 คะแนน)

60

6 CMU-eTEGS (100 คะแนน)

65

7 CRRU-CEFR TEST (120 คะแนน)

81

8 TOEIC

450