งานการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงิน

Download

05-10-66 1. แบบฟอร์ม เอกสารการทำล่วงเวลาและเสาร์อาทิตย์  กองคลัง ดาวน์โหลด
05-10-66 2. บันทึก ขออนุมัติใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
05-10-66 3. เบี้ยประชุม ดาวน์โหลด
05-10-66 4. แบบฟอร์ม  ใบเบิกจ่ายคจก.ในการเดินทาง แบบ 8708  งบ 2563 ดาวน์โหลด
05-10-66 5. แบบฟอร์ม เข้าประชุมคณะกรรมการ งบ 2560 ดาวน์โหลด
05-10-66 6. แบบฟอร์ม บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2560 ดาวน์โหลด
05-10-66 7. แบบฟอร์ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ กองคลัง ดาวน์โหลด
05-10-66 8. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111  งบ 2560 ดาวน์โหลด
05-10-66 9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน งบ 2560 ดาวน์โหลด
05-10-66 10. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร  งบ 2563 ดาวน์โหลด
05-10-66 11. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างปฏิบัติงานรายวัน 2560 ดาวน์โหลด
05-10-66 12. แบบฟอร์ม รายละเอียดการบรรยายพิเศษของวิทยากร ดาวน์โหลด
05-10-66 13.แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล หมายเลขประจำเครื่อง 2564 ดาวน์โหลด
05-10-66 14. แบบฟอร์ม คุมไปรษณีย์ ดาวน์โหลด
05-10-66 15. สัญญา จ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดูงาน ดาวน์โหลด
05-10-66 16. แบบฟอร์ม ค่าคุมสอบ ดาวน์โหลด
05-10-66 17. หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารของนักศึกษา กรณีเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ดาวน์โหลด
05-10-66 18. แบบฟอร์ม ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
05-10-66 19. แบบฟอร์ม เบิกจ่ายค่าตอบแทนสอน ดาวน์โหลด
05-10-66 20. แบบฟอร์ม ลงเวลาเป็นคาบ ระดับบัณฑิต ดาวน์โหลด
05-10-66 21. แบบฟอร์ม ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
05-10-66 22. แบบฟอร์ม เบิกจ้างรายวัน ดาวน์โหลด
05-10-66 23. แบบฟอร์มใบลงเวลารายวัน ดาวน์โหลด