Graduate Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accounting Program

หลักสูตร
ภาษาไทย      :       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  :       Bachelor of Accounting Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ : บช.บ.  Bachelor of Accounting
ชื่อย่อ : B.Acc.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ทักษะทางด้านการบัญชีในการบริหารธุรกิจ ด้านการวิจัยและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติทางการบัญชีของภาคธุรกิจและภาครัฐ มีความสามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และมีขีดความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร หลักสูตรให้ความสำคัญ  ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชีและการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้ผู้เป็นบัณฑิตที่มีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชีและดำเนินชีวิตอยู่บนหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม และประเทศชาติ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562  โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 • มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือร่วมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
 • มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตบัณฑิตนักบัญชีมืออาชีพ มีสมรรถนะการทำงานในวิชาชีพบัญชีร่วมกับท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

 • นักบัญชีการเงินและภาษีอากร
 • นักบัญชีบริหารหรือผู้บริหารด้านบัญชีการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน การคลัง การภาษีอากร งานพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี
 • เจ้าของกิจการธุรกิจ
หลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายปี
(บาท)
ภาคเรียนที่ 1
(บาท)
ภาคเรียนที่ 2
(บาท)
ภาคเรียนที่ 3
(บาท)
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
17,500 8,700 8,700
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
20,500 8,200 8,200 4,100

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification) 94 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต
 • ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา