งบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสารงานงบประมาณ

Download

05-10-66 1. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม (กรณี กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ เงินรายได้เฉพาะกิจ ) ปีงบ 2567 ดาวน์โหลด
05-10-66

2. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม (กรณี งบกลาง รายได้เฉพาะกิจ ) ปีงบ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด
05-10-66

3. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด
05-10-66 4. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ งบ 2567 ดาวน์โหลด
05-10-66 5. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน งบ 2567 ดาวน์โหลด