คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้ และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่
1.อาจารย์ ดร.อัครเดช ฉวีรักษ์ รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จากการได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) สาขาการบัญชี/การเงินในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน บุณยราศรัย
5.นางนาลิสา เจียง
6.นายสมบูรณ์ศักดิ์ เสนา
รับรางวัล บุคลากรสนับสนุนด้านวารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าสู่ฐานที่ 2 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องบัญชี 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาให้ความรู้โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี จำนวน 220 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องบัญชี 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะบัญชีร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี มอบหมายให้ อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเขียงราย

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย และครั้งนี้ คณะบัญชี ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดพระธาตุจอมสัก จังหวัดเชียงราย

คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย และครั้งนี้ คณะบัญชี ได้นำเทียนพรรษาถวายวัดพระธาตุจอมสัก จังหวัดเชียงราย

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา (ผ้าอาบน้ำฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย

คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการเทศกาลประเพณีเข้าพรรษามหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย